Wat te doen bij een voetbalongeval?

A. ongevalaangifte

1) Download en print het “aangifteformulier
2) Vul volgende gegevens juist in op het inlichtingenformulier.

  • DATUM en UUR van het ONGEVAL
  • Tijdens welke WEDSTRIJD of TRAINING
  • OMSTANDIGHEDEN van het ONGEVAL
  • Bent u STUDENT/ARBEIDER/BEDIENDE/ZELFSTANDIGE
  • NAAM en ADRES van uw WERKGEVER

3) Breng een kleefbriefje van je ziekenfonds aan op de voorzijde van het aangifteformulier

4) Laat het medisch getuigschrift invullen door de behandelende arts
5) Bezorg alle documenten binnen de 14 dagen aan de clubsecretaris
Robert Van Tendeloo , Veldstraat 49 , 2520 Ranst

6) Laattijdige aangiftes worden door de KBVB steeds geweigerd. Bezorg dus alles tijdig! Bij onvolledig ingevulde documenten kan de aangiftetermijn eveneens in het gedrang komen.


7) Elke aangifte impliceert een inactiviteit van minstens 14 dagen.
(zoniet worden de kosten kinesitherapie niet terugbetaald) BELANGRIJK:

1) Voor elke behandeling kinesitherapie is vooraf de toestemming van de KBVB nodig. Er dient dus telkens vooraf een voorschrift ter goedkeuring naar de KBVB te worden verzonden door de clubsecretaris. De behandeling mag pas starten na deze goedkeuring. Er wordt geen kiné terugbetaald indien hiervoor geen voorafgaandelijke toestemming van de KBVB werd verkregen.
Laat je arts dus tijdig (reeds bij de aangifte) de nodige behandelingen invullen.

2) Doe geen onnodige aangifte. Wanneer de kosten niet meer bedragen
dan bv. 1 à 2 doktersbezoeken dan val je wellicht toch binnen de vrijstelling en heeft het aanleggen van een dossier weinig zin.

B. genezingsattest

Na genezing dient een genezingsattest door de behandelende geneesheer te worden opgesteld en verstuurd naar de KBVB (via uw secretaris). Doet zich een nieuw ongeval voor (en was u nog niet afgeschreven voor het vorige) dan komt de verzekering niet tussen. U speelt dus op eigen risico.
Bezorg dus zo spoedig mogelijk dit genezingsattest.

C. verzekering

Niet alle medische kosten worden gedekt door de verzekeringsmaatschappij van de KBVB. Het reglement van het solidariteitsfonds van de KBVB kan u raadplegen op www.footbel.com (titel 21 van het bondsreglement).

De verzekering zal volgens de modaliteiten voorzien in het reglement tegemoetkomen in het verschil tussen het officieel barema van de honoraria en verpleegkosten enerzijds, en de tussenkomst van het ziekenfonds anderzijds, met aftrek van een franchise voor administratiekosten. Dit betekent bv. dat voor de hospitalisatiekosten de opleg voor een eenpersoonskamer en de eventuele meerprijs die de artsen voor hun prestaties vragen niet worden terugbetaald. Er is evenmin tussenkomst voor taping, huur van materiaal e.d.

D. afrekening
Betaal alle rekeningen en ga langs bij uw ziekenfonds. Wanneer u denkt
alle rekeningen gehad te hebben, bezorgt u de originele facturen en afrekeningen van het ziekenfonds aan de secretaris. Hij stuurt alle originelen naar de KBVB.

Zodra de gelden op de rekening courant van de club worden
overgeschreven door de KBVB, wordt dit bedrag doorgestort naar de door u opgegeven rekening.

TE ONTHOUDEN:
– één jaar nadat het laatste document werd verzonden (meestal de aangifte of
het genezingsattest) treedt verjaring op. De zaak wordt dan door de KBVB
geklasseerd en niet meer vergoed.

  • er gebeuren geen terugbetalingen zolang het genezingsattest niet werd afgeleverd.
  • er gebeuren geen terugbetalingen door de KBVB voor medische prestaties
    die werden uitgevoerd na de datum, vermeld op het genezingsattest.

U kan deze instructies ook downloaden als word-document