Wat te doen bij een voetbalongeval?

A. ongevalaangifte

Spijtig dat je een ongeval hebt gehad en hoop op snel beterschap.  Stuur een mail naar de secretaris (  robertvt@outlook.com ) met onderstaande info.

Datum ongeval
Tijdstip ongeval
Indien een wedstrijd, welke wedstrijd?
Indien training, op welk terrein ?
Omschrijving ongeval

Naam van de privé hospitalisatie
verzekering, indien je er één hebt.

De secretaris stuurt dan een Medisch getuigschrift terug dat je kunt laten invullen door de dokter.  Plak zeker het klevertje van de ziekenkas erop en teken het document.

Wanneer het medisch getuigschrift volledig is ingevuld door de dokter, voorzien van een ziekenkasklever en getekend, kun je het scannen naar een PDF bestand en mailen naar de de secretaris of afgeven : Veldstraat 49 Ranst.

Indien je door omstandigheden naar de dokter gaat vooraleer je het medisch getuigschrift hebt gekregen.  Download dan het blanco “medisch getuigschrift” en laat het invullen door de dokter.  Zend het ingevulde formulier samen met de hiervoor gevraagde info naar de secretaris in PDF formaat of geef het af.

Na aanvaarding door de bond krijg je een ontvangstbewijs. Onderaan staat het getuigschrift voor herneming voetbal dat je laat invullen na genezing (zie verder).

Aangiftes moeten binnen de 14 dagen na het ongeval geregistreerd zijn bij de bond.

Voor elke behandeling kinesitherapie is vooraf de toestemming van de KBVB nodig. Er dient dus telkens vooraf een voorschrift ter goedkeuring naar de KBVB te worden verzonden door de clubsecretaris. De behandeling mag pas starten na deze goedkeuring. Er wordt geen kiné terugbetaald indien hiervoor geen voorafgaandelijke toestemming van de KBVB werd verkregen.
Laat je arts dus tijdig (reeds bij de aangifte) de nodige behandelingen invullen.

B. genezings

Na genezing dient een genezingsattest door de behandelende geneesheer te worden ingevuld.

Daarbij of nadien kunnen dan alle medische onkosten binnengebracht worden. Betaal alle rekeningen en ga langs bij uw ziekenfonds. Wanneer u denkt alle rekeningen gehad te hebben, bezorgt u de originele facturen en afrekeningen van het ziekenfonds aan de secretaris (Veldstraat 49, Ranst ) die ze opstuurt naar de bond. Neem zelf een kopij voor in geval van nood.

          – Detail van tegemoetkoming ziekenfonds

          – Originele hospitalisatie factuur

          – Farmaceutische onkosten

Zodra de gelden op de rekening courant van de club worden
overgeschreven door de KBVB, wordt dit bedrag doorgestort naar de door u opgegeven rekening.

C. verzekering

Niet alle medische kosten worden gedekt door de verzekeringsmaatschappij van de KBVB. Het reglement van het solidariteitsfonds van de KBVB kan u raadplegen op www.footbel.com (titel 21 van het bondsreglement).

De verzekering zal volgens de modaliteiten voorzien in het reglement tegemoetkomen in het verschil tussen het officieel barema van de honoraria en verpleegkosten enerzijds, en de tussenkomst van het ziekenfonds anderzijds, met aftrek van een franchise voor administratiekosten. Dit betekent bv. dat voor de hospitalisatiekosten de opleg voor een eenpersoonskamer en de eventuele meerprijs die de artsen voor hun prestaties vragen niet worden terugbetaald. Er is evenmin tussenkomst voor taping, huur van materiaal e.d.

TE ONTHOUDEN:
– één jaar nadat het laatste document werd verzonden (meestal de aangifte of
het genezingsattest) treedt verjaring op. De zaak wordt dan door de KBVB
geklasseerd en niet meer vergoed.

  • er gebeuren geen terugbetalingen zolang het genezingsattest niet werd afgeleverd.
  • er gebeuren geen terugbetalingen door de KBVB voor medische prestaties
    die werden uitgevoerd na de datum, vermeld op het genezingsattest.