Nieuwsbrief december 2016

Voorwoord

Beste leden en vrienden van onze club,

2016 was voor KFC Broechem een bewogen jaar met de opstart van een nieuwe bestuursploeg. Het was een proces van vallen en opstaan, een lach, een traan, maar vooral enthousiaste mensen.

We willen dan ook alle vrijwilligers, trainers, werkende leden, enz. bedanken voor hun inzet voor onze club.

 

Onze club is een grote familie en ook wij worden getroffen en geraakt door een overlijden of een ziekte. We willen vooral ook een club zijn met een hart. Vandaar ook onze steun in 2017 aan de organisatie Think Pink.

KFC Broechem zal een tornooi organiseren voor vrouwenploegen en deel van deze opbrengst zal worden geschonken aan deze organisatie.

Verder wensen we u en uw familie een voorspoedig 2017 en prettige feestdagen.

En dit namens het bestuur van KFC Broechem.

In deze brief kan u ook extra informatie vinden omtrent:

  • Fiscale aftrekbaarheid van sportkampen en Paasstage;
  • Sjaals;
  • Nieuw pad + Bord (duiveltjesveld);
  • Kleedkamer Meisjes;
  • Kookouder(s) – Sportkamp;
  • Reserven C on Tour;
  • Jeneverbar;
  • Tombola;
  • Sinterklaasfeest;
  • Quiz
Fiscale aftrekbaarheid paasstage en sportkamp – BELANGRIJK                       

Hierbij kan u extra informatie vinden omtrent de fiscale aftrekbaarheid voor onze Paasstage en sportkamp.

Deze aftrekbaarheid is leeftijdsgebonden en bevat ook nuttige informatie voor kinderen die deel uitmaken van een jeugdbeweging.
Voor verdere informatie kan u contact opnemen met : penningmeester@kfcbroechem.be
KFC Broechem is een erkende vereniging.

Fiscale aftrekbaarheid van kosten voor kinderopvang

De Federale Overheid wijzigde op 27 december 2005 de fiscale wetgeving. Een belangrijke wijziging – zeker wat de jeugdwerkinitiatieven en sportkampen / activiteiten betreft – is dat sindsdien ook “onkosten voor kinderoppas betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur”, in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

Aanvankelijk was het de optie van de federale overheid om slechts 50% van de uitgaven voor gespecialiseerde jeugd- en sportkampen in aanmerking te nemen als eigenlijke, aftrekbare opvangkosten. Dit onderscheid tussen bijzondere opvangactiviteiten en algemene kinderopvang werd eind 2005 echter niet langer aangehouden.

Bijgevolg kunnen de kosten voor opvang volledig worden ingebracht, ongeacht over welke “opvangactiviteit” het gaat. Er gelden weliswaar beperkingen met betrekking tot het maximaal aftrekbare bedrag.

Welke zijn de voorwaarden voor de fiscale aftrek van de kinderopvang (ruim begrip)?

·         De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 12 jaar. Dit betekent dat alleen de uitgaven gedaan voor kinderopvang voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt in aanmerking komen. M.a.w., valt de twaalfde verjaardag van een kind midden in een periode van kinderopvang, dan tellen enkel de uitgaven voor de opvangdagen die de twaalfde verjaardag voorafgaan. Desgevallend mag het betaalde bedrag voor de opvang proportioneel verrekend worden.

·         De belastingplichtige die de opvangkosten aftrekt, moet zelf een beroepsinkomen genieten. Het gaat immers om een vermindering van het belastbare inkomen.

·         De kinderen waarvoor men de opvangkosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige.

·         De uitgaven voor kinderopvang zijn door de belastingplichtige betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of van de gewesten, of aan deze besturen zelf.

·         De echtheid en het bedrag van de uitgaven moet gestaafd worden door bewijsstukken.

 Welk bedrag komt in aanmerking voor deze aftrek?

Het bedrag van de kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector kan voor 100% worden ingebracht. Alleen de eigenlijke oppaskosten zijn aftrekbaar. Eventueel aangerekende kosten voor maaltijden, voor sportkledij of uniform, sportmateriaal,. komen niet in aanmerking.

Het maximaal aftrekbare bedrag is beperkt tot 11,20 euro per opvangdag per kind.

Voorbeelden:

·         Een kind volgt een kamp van 5 dagen met een kostprijs van 100 euro. Het bedrag dat voor aftrek in aanmerking komt, bedraagt in dit geval: 5 dagen x 11,20 euro = 56 euro en dus niet 100 euro.

·         Een kind volgt een kamp van 5 dagen met een kostprijs van 50 euro ( 5 x 10 euro/dag). In dit geval overschrijdt de kostprijs het maximaal begrensde bedrag van 11,20 euro/dag/kind niet en kan de volledige kostprijs van 50 euro voor aftrek in aanmerking komen.

Er kunnen verschillende opvangkosten op één dag in aanmerking komen. Uiteraard blijft ook hier het maximale bedrag per opvangdag en per kind van toepassing.

·         Een kind volgt in de voormiddag een sportinitiatie met een kostprijs van 4 euro en in de namiddag een grabbelpas-activiteit van de jeugddienst, kostprijs 3 euro. De totaal betaalde prijs van 7 euro komt voor aftrek in aanmerking. Wanneer het om twee verschillende organisatoren (opvangvoorzieningen) gaat, zijn wel twee attesten nodig.

Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat voor de aftrek in aanmerking komt.

 Welke activiteiten / opvangkosten komen in aanmerking voor fiscale aftrek?

Het moet gaan om opvangactiviteiten die buiten de normale lesuren vallen tijdens dewelke het kind onderwijs volgt en dit voor kinderen beneden de 12 jaar.

Buiten de normale lesuren betekent dat het om initiatieven gaat, die plaatsvinden tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook om opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, gedurende de middagpauze en na de normale lesuren.

Als opvangactiviteiten komen alle vrijetijdsinitiatieven in aanmerking, behalve diegene die gedekt worden door lidgeld.

Voor de sportsector zijn dit bijvoorbeeld sportkampen en sportvakanties in binnen- en buitenland, sportactiviteiten zoals kennismakingsactiviteiten, promotionele acties,..

Voor de jeugdwerksector zijn dit bijvoorbeeld jeugdwerkinitiatieven, jeugdkampen, weekends van jeugdbewegingen, Grabbelpas, Roefel, speelpleinwerking, (open) kinderateliers, alle vormen van amateuristische kunstbeoefening, vakantieprogramma’s van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die rechtstreeks met kinderen werken,..

Uitgesloten activiteiten:
Het lidgeld van de sportclub of de jeugdvereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten als opvangkost. Dit betekent dat activiteiten behorende tot de gewone werking van sportclubs en jeugdorganisaties zoals bijvoorbeeld: trainingen, tornooien, wedstrijden, de reguliere zaterdag- en zondagwerking van de jeugdbeweging, . niet in aanmerking komen, ook al gebeuren deze in de schoolvakanties.

Wie kan de opvangvoorziening (organisator) zijn?

De sportsector
Het gaat om opvangkosten betaald aan overheden die de opvangactiviteiten zelf organiseren, nl. de gemeenten (gemeentelijke sportdiensten), de provincies (provinciale sportdiensten), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (sportdienst van de VGC) en het Bloso. Voor de privaatrechtelijke vzw’s en de feitelijke verenigingen, voor gemeentelijke en provinciale vzw’s, autonome gemeentebedrijven, wordt de fiscale aftrekmogelijkheid gekoppeld aan één of andere vorm van erkenning, subsidiëring of controle door de lokale of regionale overheid. Dit betekent dat het gaat om opvangkosten betaald aan:

·         de door de Vlaamse overheid erkende Vlaamse sportfederaties, koepelorganisatie en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding

·         de door de provincies erkende provinciale sportorganisaties

·         de door de gemeenten erkende sportclubs

De jeugdsector
Voor de jeugdwerksector komen de opvangactiviteiten van de lokale, intergemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke jeugdwerkverenigingen in aanmerking, zowel particulier als gemeentelijk georganiseerd. Voorwaarde is dat deze verenigingen erkend zijn door de Vlaamse, provinciale of gemeentelijke overheid.

Bewijsstukken / attesten

De belastingplichtige moet de echtheid en het bedrag van de betaalde opvangkosten staven met bij de aangifte gevoegde bewijsstukken. Voor de bewijsstukken geldt geen vormvereiste.
Om een te grote verscheidenheid van documenten te vermijden stelt de federale overheid een typeattest ter beschikking. Het verdient aanbeveling dit typeattest te gebruiken. Op die manier zijn alle voor de federale overheid noodzakelijke gegevens voorhanden en zijn in principe geen bijkomende bewijsstukken nodig.

Sjaals KFC Broechem        

Sjaals zijn vanaf heden te krijgen in onze kantine  10 euro/stuk.

 

Nieuw pad + uithangbord         

Kleedkamer meisjes                                       

Het bestuur heeft hiervoor haar goedkeuring gegeven in de bestuursvergadering van November 2016. We hopen dat deze kleedkamer een extra troef kan zijn in de verdere expansie van onze club.

De kosten van dit project worden geraamd op € 3000. Inmiddels werden deze werken reeds gestart zodat onze meisjes ook van de nodige privacy kunnen genieten.

Kookouder(s) – sportkamp            

Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met Marcel De Weerdt. Op het prikbord hangt al vast een formulier voor u eventueel in te schrijven.

Reserven C on tour        

Jeneverbar                      

Op 18/12 zal Culinair een jeneverbar voorzien voor aanvang en tijdens onze wedstrijd van de eerste ploeg.
Van harte welkom!!!

Tombola           

In het voorjaar organiseren we met onze club een tombola (deur aan deur verkoop). Indien u nog leuke prijzen op zolder heeft staan of ons kan schenken…
Gelieve contact op te nemen met contact@kfcbroechem.be.

Sinterklaasfeest                                

U kan extra foto’s vinden door op onderstaande link te klikken.

https://dixanvlekkenkampioen.be/blog-4

Quiz

Met sportieve groeten

KFC Broechem